Frit Danmark fødes

Getting your Trinity Audio player ready...

Danskerne har en evne til at løfte i flok. og det er helt sikkert en arv vi har med fra før danerne blev gjort kristne. og det er nok også en af grundene til det at være dansker er noget der strækker sig mere end 1000 år bagud i tiden.. Derfor er det heller ikke underligt at de illegale blade og modstandsbevægelsen var en skøn blanding af Konservative og kommunister samt partierne ind over midten.. og ligesom Holger Danske rejser sig fra på Kronborg for at forsvare danskheden, evner vi at samle folket om et Frit Danmark når mørke skyer og uvejr truer.

Første udgaven af kom på gaden i april 1942 og startede med:

To Aar er gaaet, siden Tyskland overfaldt Danmark, To lange Aar og det eneste som staar fast for os er, at vi er to Aar nærmere Frihedens Dag.og Europa og Verden halvtredje Aar nærmere ved Friheden end den 1. September 1939. Ingen af os kan se ind i Fremtiden, og ingen kan se, hvornaar denne Menneskehedens Ulykke er ovre, men vi kan med absolut Bestemthed vide, at alene en Sejr for de allierede magter, for Amerika, England, Rusland, Kina og de til denne Magtgruppe knyttede mindre Stater kan bringe Verden fred og ro til det genopbyggende Arbejde  og kan skaffe Sandhed, Ret og Retfær­dighed til Ære og Værdighed igen.

To lange Aar er gaaet – og skønt Danmark vel har haft det bedst af alle de af: Tyskland, Italien og Japan erobrede Lande, saa er Sandheden jo dog den, at Tysklands Kvælertag om vor Strube bliver snævrere og snævrere og at Landet langsommere end”‘andre Lande men lige saa sikkert snøres ind i den tyske ensretnings og Despotis Helvede, der er ej heller nogen Grund til, som de- i visse Kredse sker, at nære nogen Art af’ Taknem­melighed over den Behandling, som bliver os til Del – den mildere Behandling er nøje knyttet til to Kendsgerninger, nemlig for det første, at vi ulykkeligvis som det ene­ste Land (foruden Siam), da Overfaldet skete, bøjede Nakken og gik frivilligt under Aaget, og for det andet, og dette er det afgørende for Tyskland, at det er i Tysklands velforstaaede Interesse at give os den blidere Behandling. Tyskland faar paa denne Maa­de flere Varer, Flere Arbejdere, mere af’ enhver Art end det vilde faa, om norske, bel­giske, hollandske eller Balkan Tilstande herskede her i Landet, Det er Tyskland,som har Fordele af’ den Behandling som de giver os, dette og dette alene er den faktiske Aarsag til vore Forhold. Men ingen bør tage Fejl af at, vindes Krigen af Diktatur- og Despoti-Magterne, saa er andre Folks Skæbne trods Løfterne ogsaa vor Skæbne. 

Det kan derfor fastslaas som en uimodsigelig Kendsgerning, at alene en Sejr for de allierede Magter kan give Verden Frihed, Lykke og Genopbygning.

Vi er er. lille Kreds, som tidligere har haft meget modsatte Anskuelser, og som maaske vil blive uenige igen naar Forholdene i Danmark tillader os at tale frit og aabent som i gamle Dage, I Dag er vi traadt sammen for at udgive FRIT DANMARK, for at holde den danske Linje, for at give vore Landsmænd aaben og ærlig Besked om, hvad  der foregaar, for midt i Undertrykkelsen o.t tale saaledes som det er klart for alle, at der tænkes i de 99% af Befolkningen. 

Vort Program er først og fremmest Oplysning – men iøvrigt vil det fremgaa af Tidens Udvikling og Begivenhedernes Indtræden, hvad vi vil tilraade og hvorledes vi mener der skal handles. 

Vi kan ifølge Sagens Natur og Forholdene ikke give os tilkende. Hvem vi er og hvad vi var vil alt blive opklaret naar den store Dag – Sejrens Dag for Ret, Sandhed og Retfærdighed kommer. 

Skriv en kommentar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *

Kontakt